2011

Combi Poster

CD Mitsuhiro Tomita
AD Atsushi Hirano
D Eriko Kawakami
C Chiaki Kasahara
ST Rica Endo
HM Noriko Suzuki
CA Osamu Yokonami
AG SMO-INC.

2009

Combi Poster

CD Mitsuhiro Tomita
AD Atsushi Hirano
C Chiaki Kasahara
D Shiramoto Yuka
CA Naotaka Miyamoto
RE Kanako Sato
HM Hiroshi Sakurai
PR Saito&Co. Toshihide Nishio