2012

KOSÉ TV-CM

CD Eiichi Imasaka
AD Mitsuhiro Tomita
D Eriko Kawakami
FD Takeshi Nakamura
PR Shuichiro Muto
AG ASATSU-DK INC.